บรรณาธิการวารสาร

2019-08-28

       เนื่องด้วย รองศาสตราจารย์ดิเรก  ควรสมาคม ได้รับบรรจุให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นบรรณาธิการ วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์  ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ 2006/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562