สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดทำวารสารวารสารนิติ รัฐกิจและสังคมศาสตร์ขึ้น เพื่อให้เป็นวารสารวิชาการโดยเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย นักนิติศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไปทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีโอกาสได้เผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปของบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น จัดตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชนผู้สนใจทั่วไป พร้อมทั้งต้องการยกระดับให้เป็นวารสารระดับชาติและนานาชาติ

ISSN (Print) : 2539-7222

วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ จัดพิมพ์ ปีละ 2 ฉบับ
     ฉบับที่  1   เดือน มกราคม - มิถุนายน
     ฉบับที่  2   เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม

บรรณาธิการวารสาร

2019-08-28

       เนื่องด้วย รองศาสตราจารย์ดิเรก  ควรสมาคม ได้รับบรรจุให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นบรรณาธิการ วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์  ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ 2006/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 

Vol 3 No 2 (2019): July - December 2019

View All Issues