วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ (Ramkhamhaeng Law Journal)

วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ จัดทำโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและบทวิจารณ์หนังสือในสาขาวิชานิติศาสตร์พร้อมทั้งเปิดรับบทความในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งกลุ่มเป้าหมายของวารสารฯ คือ นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป วารสารฯ ตีพิมพ์โดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อความสะดวกแก่ผู้อ่าน อย่างไรก็ตาม วารสารฯ ยินดีที่จะรับพิจารณาบทวิจารณ์หนังสือซึ่งตีพิมพ์ในภาษาอื่นนอกเหนือไปจากนี้

Journal Homepage Image

Indexed in tci

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 5, No 2 (2016): กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

Table of Contents

บทความ (Articles)

บทบาทในฐานะพระอาจารย์ของ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์: ตอนงานสอนเรื่องกฎหมายลักษณะพยาน pdf
กิตติยา พฤกษารุ่งเรือง 1-18
การให้ความคุ้มครองท่าทางโยคะด้วยลิขสิทธิ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา pdf
วุฒิ ศรีธีระวิศาล 19-50
ขอสัญญาเพื่อความมั่นคงแห่งสัญญาในสัญญาสำรวจและผลิตปโตรเลียม pdf
รัฐพงศ์ สุภาภา 51-76
ความสำคัญของการจัดตั้งศาลจราจรในประเทศไทย pdf
ชนะ รุ่งโรจน์ธนกุล 77-110
แนวทางการพิจารณาคดีความผิดทางแพ่งและทางอาญาของ ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ : ศึกษากรณีวิชาชีพทนายความ และวิชาชีพแพทย์ pdf
ภูมิ โชคเหมาะ 111-152
ปัญหาภาษีอากรกรณีการกำหนดราคาตลาดภายในกลุ่มธุรกิจ สำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียมในประเทศไทย pdf
อาริยา เทพเฉลิม 153-172

คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจ

สามารถฟ้องคดีแพ่ง ในสถานที่ส่งมอบทรัพย์ได้หรือไม่ pdf
พิชญ์ วิทยารัฐ 173-178

บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)

ปรัชญากฎหมาย: ความรู้ฉบับพกพา จากเรื่อง Philosophy of Law: A Very Short Introduction pdf
ภาณุ ตติยะวรนันท์ 179-184