วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ (Ramkhamhaeng Law Journal)

        วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ จัดทำโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน  ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม  มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความทางวิชาการ บทความวิจัยและบทวิจารณ์หนังสือในสาขาวิชานิติศาสตร์  พร้อมทั้งเปิดรับบทความในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งกลุ่มเป้าหมายของวารสารฯ คือ นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป วารสารฯ ตีพิมพ์โดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อความสะดวกแก่ผู้อ่าน อย่างไรก็ตาม กองบรรณาธิการ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับพิจารณาบทความซึ่งตีพิมพ์ในภาษาอื่นนอกเหนือไปจากนี้


Indexed in tci

Announcements

 

ประชาสัมพันธ์

 
new_pr_thaijo_400  
Posted: 2017-06-28
 
More Announcements...

Vol 6, No 1 (2017): 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2560

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

บทความ (Articles)

ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมธุรกิจค้าอัญมณีและเครื่องประดับ pdf
สิรีกานต์ อยู่เรือง 1-18
สถานการณ์ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้สินครัวเรือนของประชาชน ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา pdf
กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล, เทพ วงศ์สุภา 19-52
กรอบแนวความคิดในการยกร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. .... pdf
พันธ์เทพ วิทิตอนันต์ 53-76
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ pdf
ศุภการย์ สุขต่าย 77-116
แนวโน้มผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดทำ ASEAN Common Visa ต่อภาคการท่องเที่ยวของไทยและประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง pdf
ทักษจัณ ตั้งสุภูมิ 117-150
Thai Cross Border Insolvency Law pdf
Nantharat Techama 151-176
Third Party Funding under Investor-State Arbitration: Respondent State’s Risks and Recent Developments in ASEAN and Hong Kong pdf
Yang Xinglong 177-210

บทความรับเชิญ

คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจ : ปัญหาความรับผิดในทางละเมิดกรณีรถยนต์หายใครรับผิดชอบ pdf
ทีปกร โกมลพันธ์พร, นริสา เอี่ยมอำนวย 211-222

บทความรับเชิญ

บทวิจารณ์หนังสือ pdf
สุมาพร (ศรีสุนทร) มานะสันต์ 223-227