ขอแจ้งเบอร์โทรติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2019-07-18

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้อยู่ระหว่างการย้ายห้องทำงาน ทำให้ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 0 5596 1700 ได้ ทั้งนี้ หากประสงค์ต้องการติดต่อสามารถโทรติดต่อได้ที่ 0 5596 1745 

ขออภัยในความไม่สะดวก

เปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย (ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย)

2017-12-16

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับบทความวิชาการ และบทความวิจัย ทั้งภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถส่งบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/lawnujournal
วารสารผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) กลุ่มที่ 1 และเข้าสู่ฐานข้อมูลภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Citation Index: ACI)

We are very welcome both academicand research articles. (English and Thai)

In order to publicize your article, kindly submit through the link attached https://www.tci-thaijo.org/index.php/lawnujournal

ACI31.png

Vol 12 No 1 (2562): มกราคม - มิถุนายน 2562 (January - June 2019)

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ประชุม โฉมฉาย ที่ได้มอบบทความเรื่อง “ประวัติศาสตร์กฎหมายในทางทฤษฎีและการปฏิบัติ : ประสบการณ์ของไทยในมุมมองแองโกลแซกซอน” เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับนี้ บทความดังกล่าวเป็นบทความที่มีคุณค่ายิ่งต่อการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายในประเทศไทย อันประกอบไปด้วยข้อคิดและแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์กับกฎหมายในประเทศไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ของประวัติศาสตร์กฎหมายให้ทัดเทียมกับนานาชาติในส่วนของบทความวิจัยและบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับนี้ยังคงมีความเข้มข้นของเนื้อหาที่ได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของเนื้อหาตามมาตรฐานทางวิชาการ แม้บางบทความจะมีการใช้เวลาในการปรับปรุงแก้ไขพอสมควร แต่การปรับปรุงดังกล่าวก็เป็นไปเพื่อให้เนื้อหาของบทความมีความสมบูรณ์ที่สุดภายใต้สภาวะการณ์ปัจจุบัน อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของการทำงานของกองบรรณาธิการ เพื่อให้คุณภาพของวารสารเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติต่อไปขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุกท่านที่ส่งบทความเพื่อตีพิม์ในวารสารฉบับนี้และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่ายิ่งพิจารณาบทความอย่างเข้มข้นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของบทความ
ให้สมบูรณ์และทันสมัย ความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกันระหว่างผ้ทูรงคุณวุฒิ กองบรรณาธิการและผู้เขียนบทความเพื่อรักษามาตรฐานทางวิชาการย่อมส่งผลให้วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อเป็นสื่อมาตรฐานสำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักวิชาการทุกท่านต่อไป

Published: 2019-06-25

View All Issues