วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะทำการย้าย Server ไปยัง TCI
กรณีบทความส่งก่อนวันที่ 28 กันยายน 2560 ยังใช้ระบบเดิม จนกว่าจะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ และจะทำการปิดระบบต่อไป สามารถเข้าระบบเดิมได้ที่ http://www.law.nu.ac.th/lawnujournal11/index.php/journals และกรณีที่ส่งหลังวันที่ 28 กันยายน 2560 ให้เข้าใช้ระบบใหม่ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/lawnujournal/index 
ทั้งนี้ ศูนย์ TCI จะทำการปิดการใช้งานระบบ ThaiJo ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2560 เพื่อถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเก่าไปยังระบบใหม่ โดยระบบใหม่ (ThaiJo2) นี้จะยังคงใช้ URL เดิม คือ www.tci-thaijo.org และ ศูนย์ฯ จะเปิดใช้งานระบบ ThaiJo2 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560

เปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย (ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย)

2017-12-16

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับบทความวิชาการ และบทความวิจัย ทั้งภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถส่งบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/lawnujournal
วารสารผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) กลุ่มที่ 1 และเข้าสู่ฐานข้อมูลภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Citation Index: ACI)

"Naresuan University Law Journal (NULJ)” has been accepted and approved by the ASEAN Citation Index (ACI) Steering Committee on September 14, 2017, to be included in the ACI database. 

ACI31.png

Vol 10 No 2 (2560): กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

บทบรรณาธิการ

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวารสารทางวิชาการด้านกฎหมายที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 1 โดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai –Journal Citation Index Centre: TCI) มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว และในขณะนี้ทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้พัฒนาคุณภาพของวารสารวิชาการทั้งในส่วนของเนื้อหา รูปแบบ คุณภาพและมาตรฐานทุกๆ ด้าน จนได้เข้าสู่ฐานข้อมูลการอ้างอิงระดับภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Citation Index: ACI) ทั้งนี้ โดยมีเจตนารมณ์สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ สร้างเครือข่ายทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนข้อมูล ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ การเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการของวารสารนิติศาสตร์ จึงได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในหลายช่องทางด้วยกัน อันจักได้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ตลอดทั้งบุคคลผู้สนใจโดยทั่วไปทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งในส่วนที่เป็นบทคัดย่อ (Abstract) และฉบับเต็ม (Full Text) ในรูปของออนไลน์ (On line) และสื่อสิ่งพิมพ์ (Hard Copy) โดยรูปแบบการเขียนอ้างอิงและเชิงอรรถเป็นแบบ Turabian เพื่อความเป็นมาตรฐานสากล อย่างไรก็ตาม ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ในบทความวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรนี้ จะอยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยทุกประการ

บทความวารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 นี้ ประกอบไปด้วยบทความวิชาการ บทความวิจัย ทั้งในส่วนที่เขียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยชาวไทยและชาวต่างประเทศ จึงมีความหลากหลาย ในเนื้อหาสาระ หลักการ แนวคิด ทฤษฏีต่างๆ อาทิ กฎหมายปกครอง กฎหมายการค้าและการลงทุน กฎหมายอนุญาโตตุลาการ กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชน กฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อันจักทำให้ผู้ศึกษา ค้นคว้า วิจัยได้ประโยชน์จากวารสารฉบับนี้ ทั้งในส่วนที่เป็นกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ายิ่งของท่านพิจารณาอ่านบทความและให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการแก้ไข ปรับปรุงเนื้อหาสาระ แนวคิดทฤษฎีต่างๆ ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่านที่ได้มีส่วนผลักดันให้วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับ จนได้รับการยอมรับให้เป็นวารสารนิติศาสตร์ที่เข้าสู่ฐานข้อมูลการอ้างอิงระดับภูมิภาคอาเซียนในที่สุด

ขอแสดงความนับถือ
บรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Published: 2017-12-21

View All Issues

toauthor21_600

การส่งต้นฉบับออนไลน์

  • ผู้ส่งบทความจะต้องกรอกสมัครสมาชิกในระบบสมัครในระบบ ให้ครบถ้วน
  • หากได้รับการยืนยันจากระบบเรียบร้อยแล้วให้เข้าระบบ
  • ต้องสมัครเป็นสมาชิกเพื่อบอกรับวารสาร ดาวน์โหลด ใบสมัครสมาชิก
  • ต้องส่งแบบเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์พร้อมลงลายมือชื่อ และจัดส่งมายังบรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
  • ทำการส่งบทความออนไลน์บนระบบ

วัตถุประสงค์ (Aims)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดทำวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรขึ้น เพื่อให้เป็นวารสารวิชาการโดยเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย นักนิติศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไปทั้งภายในและภายนอกคณะนิติศาสตร์และมหาวิทยาลัย มีโอกาสได้เผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปของบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อเป็นการสงเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในสาขานิติศาสตร์ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น จัดตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชนผู้สนใจทั่วไป พร้อมทั้งต้องการยกระดับให้เป็นวารสารระดับชาติและนานาชาติ

ขอบเขต

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะครอบคลุมเนื้่อหา เกี่ยวกับกฎหมายทุกสาขา เช่น กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน และกฎหมายต่างประเทศ เป็นต้น

กำหนดการตีพิมพ์

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นวารสารวิชาการซึ่งตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดพิมพ์รายปี ปีละ 2 ฉบับ และในปีที่ 9 พ.ศ.2559 จะเปลี่ยนวาระการออกเป็น เดือน มกราคม - มิถุนายน และ เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม

แนวปฏิบัติการนำเสนอบทความ

เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการจัดทำวารสารหนังสือกฎหมายคณะนิติศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางคณะนิติศาสตร์ จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติการนำเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารคณะนิติศาสตร์ ดังนี้

1. บทความที่เขียนต้องเป็นไปตามรูปแบบวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้

2. หากกองบรรณาธิการตรวจพบข้อผิดพลาด หรือ ความไม่สมบูรณ์ในรูปแบบของบทความ บทความนั้นจะถูกส่งกลับไปยังผู้เขียน เพื่อทำการแก้ไขบทความ ในกรณีที่จัดเตรียมถูกต้องตามระเบียบการตีพิมพ์และมีความสมบูรณ์ของรูปแบบจะถูกส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาคุณค่าและความสมบูรณ์ของเนื้อหาบทความดังกล่าวต่อไป

3. ประเภทของบทความ บทความที่จะได้รับพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารเป็นบทความที่มีลักษณะเกี่ยวกับนิติศาสตร์ โดยแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
3.1 บทความทางวิชาการโดยทั่วไป เป็นบทความทางวิชาการที่นำเสนอเนื้อหาสาระทางวิชาการที่ผ่านการวิเคราะห์และประมวลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วย ความนำ เนื้อเรื่อง ซึ่งแบ่งเป็นประเด็นหลัก ประเด็นรอง ประเด็นย่อย และบทสรุป จำนวนไม่เกิน 20 หน้า
3.2 บทความวิจัย เป็นบทความที่เกิดจากการวิจัยของผู้เขียนหรือสมาชิกร่วมในงานวิจัยนั้น ประกอบด้วย ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ สมมุติฐานของงานวิจัย ขอบเขตที่ครอบคลุมในการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการวิจัย (ประกอบด้วยข้อมูลประชากร กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล) ผลการวิจัย (สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ) จำนวนไม่เกิน 25 หน้า

4. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น

5. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิตามขั้นตอนที่กองบรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดไว้

6. บทความที่ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ประเมินบทความแล้วหากไม่สามารถตีพิมพ์ได้ทัน ในฉบับปัจจุบันแล้ว กองบรรณาธิการจะนำบทความตีพิมพ์ในฉบับต่อไป โดยพิจารณาตามลำดับของการส่งบทความ

Indexed in tci