ขอแจ้งเบอร์โทรติดต่อของเจ้าหน้าที่

2019-07-18

เรียน ผู้เขียนและผู้สนใจ 

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ย้ายห้องทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ท่านสามารถโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 0 5596 1700 ได้ตามปกติ 

ขอแสดงความนับถือ

เปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย (ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย)

2017-12-16

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับบทความวิชาการ และบทความวิจัย ทั้งภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถส่งบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/lawnujournal
วารสารผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) กลุ่มที่ 1 และเข้าสู่ฐานข้อมูลภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Citation Index: ACI)

We are very welcome both academicand research articles. (English and Thai)

In order to publicize your article, kindly submit through the link attached https://www.tci-thaijo.org/index.php/lawnujournal

ACI31.png

ISSN (Print): 1906-425X 
ISSN (Online): 2465-3829