เปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย (ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย)

2017-12-16

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับบทความวิชาการ และบทความวิจัย ทั้งภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถส่งบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/lawnujournal
วารสารผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) กลุ่มที่ 1 และเข้าสู่ฐานข้อมูลภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Citation Index: ACI)

"Naresuan University Law Journal (NULJ)” has been accepted and approved by the ASEAN Citation Index (ACI) Steering Committee on September 14, 2017, to be included in the ACI database. 

ACI31.png

Vol 11 No 1 (2561): มกราคม - มิถุนายน 2561

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลการอ้างอิงระดับภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Citation Index: ACI) ซึ่งบทความทุกเรื่องได้ผ่านการประเมินมาตรฐานทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิตามระบบ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและยกระดับคุณภาพของวารสารกฎหมายไทย ในส่วนของวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับนี้ ประกอบไปด้วยบทความวิชาการ และบทความวิจัยที่มีประโยชน์ทางวิชาการหลายเรื่อง อีกทั้งยังมีบทความที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์กับสังคมได้จริง คือ บทความเรื่อง แนวคิดทางกฎหมายเพื่อการจัดการปัญหาความไร้รัฐไร้สัญชาติในอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก บทความดังกล่าวเกิดจากการวิจัยทางสังคมโดยใช้พื้นที่ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เป็นฐานในการวิจัยเพื่อนำผลการวิจัยมาแก้ปัญหาความไร้รัฐไร้สัญชาติในอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้ง ยังสามารถนำผลการวิจัยมาขยายผลเพื่อปรับใช้เป็นรูปแบบในการแก้ปัญหาความไร้รัฐไร้สัญญชาติในพื้นที่อื่นๆ ได้อีกต่อไป การพัฒนางานวิจัยที่นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมเป็นเป้าหมายที่สำคัญเป้าหมายหนึ่งที่กองบรรณาธิการจะได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลงานทางวิชาการในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ายิ่งของท่านพิจารณาบทความ และให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการแก้ไข ปรับปรุงเนื้อหาของบทความให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กองบรรณาธิการและคณะทำงาน จะมุ่งมั่นพัฒนาวารสารต่อไป เพื่อยกระดับวารสารกฎหมายของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเป็นสื่อมาตรฐานสำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักวิชาการทุกท่านต่อไป

Published: 2018-06-20

View All Issues

การส่งต้นฉบับออนไลน์

  • ผู้ส่งบทความจะต้องกรอกสมัครสมาชิกในระบบสมัครในระบบ ให้ครบถ้วน
  • หากได้รับการยืนยันจากระบบเรียบร้อยแล้วให้เข้าระบบ
  • ต้องสมัครเป็นสมาชิกเพื่อบอกรับวารสาร ดาวน์โหลด ใบสมัครสมาชิก
  • ต้องส่งแบบเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์พร้อมลงลายมือชื่อ และจัดส่งมายังบรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
  • ทำการส่งบทความออนไลน์บนระบบ

วัตถุประสงค์ (Aims)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดทำวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรขึ้น เพื่อให้เป็นวารสารวิชาการโดยเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย นักนิติศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไปทั้งภายในและภายนอกคณะนิติศาสตร์และมหาวิทยาลัย มีโอกาสได้เผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปของบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อเป็นการสงเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในสาขานิติศาสตร์ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น จัดตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชนผู้สนใจทั่วไป พร้อมทั้งต้องการยกระดับให้เป็นวารสารระดับชาติและนานาชาติ

ขอบเขต

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะครอบคลุมเนื้่อหา เกี่ยวกับกฎหมายทุกสาขา เช่น กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน และกฎหมายต่างประเทศ เป็นต้น

กำหนดการตีพิมพ์

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นวารสารวิชาการซึ่งตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดพิมพ์รายปี ปีละ 2 ฉบับ และในปีที่ 9 พ.ศ.2559 จะเปลี่ยนวาระการออกเป็น เดือน มกราคม - มิถุนายน และ เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม

แนวปฏิบัติการนำเสนอบทความ

เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการจัดทำวารสารหนังสือกฎหมายคณะนิติศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางคณะนิติศาสตร์ จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติการนำเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารคณะนิติศาสตร์ ดังนี้

1. บทความที่เขียนต้องเป็นไปตามรูปแบบวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้

2. หากกองบรรณาธิการตรวจพบข้อผิดพลาด หรือ ความไม่สมบูรณ์ในรูปแบบของบทความ บทความนั้นจะถูกส่งกลับไปยังผู้เขียน เพื่อทำการแก้ไขบทความ ในกรณีที่จัดเตรียมถูกต้องตามระเบียบการตีพิมพ์และมีความสมบูรณ์ของรูปแบบจะถูกส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาคุณค่าและความสมบูรณ์ของเนื้อหาบทความดังกล่าวต่อไป

3. กำหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ (Peer review) บทความละ 2 ท่าน  ผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ ต้องไม่อยู่ในสังกัดหรือหน่วยงานเดียวกัน และมีการใช้การประเมินแบบปกปิด (double blinded) ในการประเมิน โดยปกปิดชื่อผู้เขียนและชื่อผู้ประเมิน

4. ประเภทของบทความ บทความที่จะได้รับพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารเป็นบทความที่มีลักษณะเกี่ยวกับนิติศาสตร์ โดยแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
4.1 บทความทางวิชาการโดยทั่วไป เป็นบทความทางวิชาการที่นำเสนอเนื้อหาสาระทางวิชาการที่ผ่านการวิเคราะห์และประมวลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วย ความนำ เนื้อเรื่อง ซึ่งแบ่งเป็นประเด็นหลัก ประเด็นรอง ประเด็นย่อย และบทสรุป ความายาวระหว่าง 10-20 หน้า (รวมบรรณานุกรม)
4.2 บทความวิจัย เป็นบทความที่เกิดจากการวิจัยของผู้เขียนหรือสมาชิกร่วมในงานวิจัยนั้น ประกอบด้วย ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ สมมุติฐานของงานวิจัย ขอบเขตที่ครอบคลุมในการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการวิจัย (ประกอบด้วยข้อมูลประชากร กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล) ผลการวิจัย (สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ) ความยาวระหว่าง 15-25 หน้า (รวมบรรณานุกรม)

5. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น

6. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิตามขั้นตอนที่กองบรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดไว้

7. บทความที่ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความแล้วหากไม่สามารถตีพิมพ์ได้ทัน ในฉบับปัจจุบันแล้ว กองบรรณาธิการจะนำบทความตีพิมพ์ในฉบับต่อไป โดยพิจารณาตามลำดับของการส่งบทความ

Indexed in tci