วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts)

วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts) เป็นวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการประเมินคุณภาพบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer-reviews) จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลการศึกษา การค้นคว้าใหม่ๆ ทฤษฎี การวิจัย วิธีวิทยา และแนวคิดในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เปิดรับบทความที่เขียนด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ โดยอาจจะอยู่ในรูปแบบบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ งานแปลทางวิชาการหรือผลงานแบบอื่นๆ ในดุลยพินิจของกองบรรณาธิการ

          วารสารศิลปศาสตร์ กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับแรก เดือนมกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม


Journal Homepage Image

Announcements

 

ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์

 

ขอเชิญ นักวิชาการ นักวิจัย ส่งผลงานทางวิชาการด้านศิลปศาสตร์ทุกแขนง ทั้งที่เขียนด้วยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยอาจจะอยู่ในรูปบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ งานแปลทางวิชาการหรือผลงานแบบอื่นๆ ในดุลยพินิจของกองบรรณาธิการ เพื่อคัดเลือกและตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์

การจัดเตรียมบทความส่งตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์สามารถดูรายละเอียดได้ กด more...

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ  0-2696-5223 

 
Posted: 2016-08-16 More...
 
More Announcements...

Vol 16, No 2 (2016): July - December (ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559)

Table of Contents

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ pdf
จันทิมา อังคพณิชกิจ

บทความวิจัย

“ใครจะตายให้บรัสเซลส์?” “อัตลักษณ์ยุโรป” และ “ชาวยุโรป”: จินตนาการและความเป็นจริง pdf
จุฬาพร เอื้อรักสกุล 1-22
ยิ่งโตยิ่งปล่อย: เด็กและวัยเด็กในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น ถึงการปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5 pdf
ภาคิน นิมมานนรวงศ์ 23-60
ความทันสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว pdf
สุภาพร คงศิริรัตน์ 61-88
การแปรและการเปลี่ยนแปลงของวรรณยุกต์ภาษาไทดำ ตามภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ pdf
โสภิตา ถาวร, สมทรง บุรุษพัฒน์ 89-112
การศึกษาภาษาตระกูลมอญ-เขมรในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน pdf
เมชฌ สอดส่องกฤษ 113-141
การคาดการณ์ได้และความสัมพันธ์เชิงบทบาท ในถ้อยคำให้เกียรติในภาษาไทย pdf
ทรงธรรม อินทจักร 142-172
รูปเบี่ยงบังระดับคำและหน้าที่ในบทความวิจัยภาษาไทย ด้านวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ pdf
วรวรรณา เพ็ชรกิจ, เพ็ญศิริ รัศมี, Yuji Furuhashi, สุวคนธ์ พิญญาณ 173-198
บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ เชาวน์จัดการอุปสรรค ความเหนื่อยหน่ายในการทำงานที่มีผลต่อคุณภาพการบริการ ของพนักงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ บริษัทผู้ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมไร้สายแห่งหนึ่ง pdf
ไพลิน สงศิริ 199-218
Discourses of tourism in Thailand: The nexus of religion, commodification, tourism, and “other-ness” pdf
Andrew Jocuns 219-236
A comparative study of Buddhist nationalistic movements in Myanmar and Sri Lanka: A case study on the 969 movement in Myanmar and the Bodu Bala Sena in Sri Lanka pdf
Yifan Zhang 237-256