วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts)

วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts) เป็นวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการประเมินคุณภาพบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer-reviews) จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลการศึกษา การค้นคว้าใหม่ๆ ทฤษฎี การวิจัย วิธีวิทยา และแนวคิดในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เปิดรับบทความที่เขียนด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ โดยอาจจะอยู่ในรูปแบบบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ งานแปลทางวิชาการหรือผลงานแบบอื่นๆ ในดุลยพินิจของกองบรรณาธิการ

          วารสารศิลปศาสตร์ กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับแรก เดือนมกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม


Journal Homepage Image

Announcements

 

ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์

 

ขอเชิญ นักวิชาการ นักวิจัย ส่งผลงานทางวิชาการด้านศิลปศาสตร์ทุกแขนง ทั้งที่เขียนด้วยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยอาจจะอยู่ในรูปบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ งานแปลทางวิชาการหรือผลงานแบบอื่นๆ ในดุลยพินิจของกองบรรณาธิการ เพื่อคัดเลือกและตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์

การจัดเตรียมบทความส่งตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์สามารถดูรายละเอียดได้ กด more...

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ  0-2696-5223 

 
Posted: 2016-08-16 More...
 
More Announcements...

Vol 17, No 1 (2017): January - June (ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560)

Table of Contents

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ pdf
จันทิมา อังคพณิชกิจ

บทความวิจัย

แนวคิดการหล่อหลอมเด็กต่างวัฒนธรรมระหว่างญี่ปุ่นกับอเมริกัน pdf
วรินทร วูวงศ์ 1-21
การพัฒนาเกมประกอบการเรียนรู้เรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง pdf
ภาณุวัฒน์ ศิริกัน, พงษ์พิพัฒน์ สายทอง 23-53
การแปรการใช้ศัพท์ในภาษาไทดำของคนสามระดับอายุ pdf
สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ 55-83
The Critical Study of the WOMEN ARE ANIMALS Conceptual Metaphor in Thai pdf
Chatchawadee Saralamba 85-100

บทความวิชาการ

ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต: วรรณกรรมสัจนิยม(มหัศจรรย์?) ในยุค “ทุนนิยมใหม่” pdf
รชฏ นุเสน 101-117
An Ecocritical Reading of Hayao Miyazaki’s Nausicaa of the Valley of the Wind: Territory, Toxicity, and Animals pdf
Phacharawan Boonpromkul 119-145