บรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-6965649

----------------------------------

Editor in chief, Journal of Liberal Arts

Faculty of Liberals Arts, Thammasat University

99 Moo 18, Paholyothin Highway

Klong Luang, Pathumthani 12120

Thailand

02-6965649

ผู้รับผิดชอบหลัก

Assist.professor Dr.Jantima Angkapanichkit
เบอร์โทรศัพท์ 026965649

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

Ms.Chularat Promrat
เบอร์โทรศัพท์ 0-2696-5649