ที่ปรึกษา

 

 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

 

 

Professor Dr. Suzanne Wong Scollon

Geosemiotics, Seattle, USA

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร สิริกาญจน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

 

 

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา อังคพณิชกิจ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

 

 

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประเทศไทย

 

 

Associate Professor Dr. Peter Vail

National University of Singapore, Singapore

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี คทวณิช

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเทศไทย

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเทศไทย

 

 

Assistant Professor Dr. Kyung Eun Park

Hankuk University of Foreign Studies, South Korea

 

 

Dr. Wei-Yung Wang

National Cheng Kung University, Taiwan

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ    

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สิรจิตต์ เดชอมรชัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ปิยพสุนทรา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยันติ์ ปานเล่ห์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธาวี โหละสุต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

 

 

Dr. Andrew Jocuns  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย