เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

  • ต้นฉบับบทความที่ส่งมานี้ ไม่เคยผ่านการตีพิมพ์มาก่อน หรือกำลังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของวารสารฉบับอื่นๆ และต้องไม่ซ้ำซ้อนกับผลงานตีพิมพ์ที่ผ่านมาของผู้เขียน
  • เป็นบทความที่สอดคล้องกับเป้าหมายและขอบเขต (aim and scope) ของวารสาร
  • บทความประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ (1) หน้าแรกซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เขียน คือ ชื่อนามสกุลจริงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) หน่วยงานที่สังกัด (เช่น ภาค/สาขาวิชา...คณะ...ฯลฯ) หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และ (2) ส่วนของบทความ คือ ชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คำนำ เนื้อหา เชิงอรรถ (ถ้ามี) เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก (ถ้ามี)
  • บทความมีความยาว 10-30 หน้า มีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษความยาวอย่างละไม่เกิน 300 คำ
  • เป็นบทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทความวิชาการ หรือบทวิจารณ์หนังสือก็ได้
  • เป็นบทความที่เขียนเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ก็ได้ (ถ้าเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ควรให้เจ้าของภาษาตรวจภาษาเสียก่อน)
  • ผู้เขียนได้จัดเตรียมบทความในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word Document (.doc / .docx) และ .pdf
  • ผู้เขียนได้จัดเตรียมต้นฉบับตามแนวทางของวารสารศิลปศาสตร์ ตามที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ "คำแนะนำผู้แต่ง"

วารสารศิลปศาสตร์ขอความร่วมมือในการเตรียมต้นฉบับ ตามคำแนะนำใน https://www.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/70099/56950


สามารถดาวน์โหลด Template บทความได้ทาง https://www.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/70102


และดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งบทความทาง https://www.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/118055

วารสารศิลปศาสตร์ ไม่มีนโยบายนำชื่อและอีเมลของผู้เขียนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากเป็นข้อมูลสำหรับกระบวนการพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ เท่านั้น