ความยุติธรรมกับความเกื้อกูลในจริยศาสตร์สตรีนิยม

เนื้อหาบทความหลัก

วัชระ งามจิตรเจริญ

บทคัดย่อ

บทความนี้ต้องการแสดงให้เห็นว่าความเกื้อกูลหรือจริยธรรมแห่งความเกื้อกูลซึ่งเป็นมโนทัศน์สำคัญในจริยศาสตร์สตรีนิยมและจริยศาสตร์อิตถีนิยม มีความสัมพันธ์ในลักษณะเกื้อหนุนกันกับความยุติธรรมหรือจริยธรรมแห่งความยุติธรรมในจริยศาสตร์กระแสหลักโดยไม่มีฝ่ายใดไปขึ้นอยู่กับอีกฝ่ายหนึ่งตลอดเวลา

This article aims to point out that care or the ethics of care, a significant concept in feminist and feminine ethics, has a co-operative and supportive relationship with justice or the ethics of justice in mainstream ethics that no one is always subordinate to the other.

รายละเอียดบทความ

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความ