บทบาทของ ดร.รูดอล์ฟ อาสมีส ทูตเยอรมันประจำกรุงเทพมหานครกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสยามและเยอรมนี พ.ศ. 2468-2475

Main Article Content

คัททิยากร ศศิธรามาศ

Abstract

บทความนี้ศึกษาถึงบทบาทของดร.รูดอล์ฟ อาสมีส ทูตเยอรมันประจำกรุงเทพมหานครระหว่างพ.ศ. 2468-2475 (ค.ศ. 1925-1932) ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสยามและเยอรมนี โดยใช้หลักฐานชั้นต้นจาก  หอจดหมายเหตุทางการเมืองของกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนีเป็นหลัก

ในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2457-2461) สยามและเยอรมนีมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันใน    หลายๆ ด้าน แต่หลังจากที่สยามเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 กับฝ่ายสัมพันธมิตรแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศก็ได้สิ้นสุดลงในทุกๆ ด้าน

หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 สยามและเยอรมนีเริ่มกลับมาดำเนินความสัมพันธ์กันอีกครั้งในช่วงปี พ.ศ. 2467 และดร.อาสมีสนับว่าเป็นผู้ที่มีความสำคัญมากในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้กลับมาแนบแน่นดังเดิม

 

This article aims to study the role of Dr. Rudolf Asmis, a German ambassador presiding in Bangkok from 1925 to 1932, in reestablishing the relationship between Siam and Germany. The documents from the German’s “Politisches Archiv des Auswärtigen Amts” are mostly used as the primary source of this article.

Before the First World War (1914-1918), Siam and Germany were allies in many aspects. But soon after Siam joined the Entente in 1917, the Siamese-German relationship was completely broken.

Dr. Asmis played a great roll in reestablishing the relationship between Siam and Germany after the First World War.

Article Details

Section
Academic Articles