ลอดลายมังกร: การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ธุรกิจไทย ในทศวรรษ 2490-2520

Main Article Content

สุพลธัช เตชะบูรณะ

Abstract

บทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาอยู่ 2 ประการ ได้แก่ ประการแรก มุ่งศึกษารายละเอียดทางประวัติศาสตร์ที่เป็นต้นเค้าชีวประวัติให้แก่นายเหลียง สือพาณิชย์ของผู้ประพันธ์ ประการที่สองคือ ศึกษาลักษณะและรูปแบบการประกอบธุรกิจของตระกูลสือพาณิชย์ โดยพิจารณาร่วมกับบริบททางประวัติศาสตร์ในช่วงทศวรรษ 2490 - 2520 ตามระยะเวลาการดำเนินเรื่องในวรรณกรรม ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประพันธ์ได้ ต้นเค้าชีวประวัติของนักธุรกิจไทยเชื้อสายจีนที่สำคัญของประเทศ 2 คน ซึ่งเห็นได้ชัดเจนและสามารถเทียบกับเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ได้คือ นายชิน โสภณพนิช และนายเทียม โชควัฒนา มาออกแบบชีวิตของนายเหลียง ส่วนรูปแบบและลักษณะการประกอบธุรกิจของตระกูลสือพาณิชย์นั้น มีอยู่ 4 ประการด้วยกัน ได้แก่ การสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มการเมืองต่าง ๆ ในรูปของระบบอุปถัมภ์ การบริหารองค์กรแบบธุรกิจครอบครัวและการแตกแขนงกิจการออกไปในแนวนอน เพศสภาพและสถานภาพของแรงงานในองค์กรที่ยังมีความเหลื่อมล้ำอยู่ และการประกอบธุรกิจแชร์ในปลายทศวรรษ 2520 ลักษณะทั้งหมดของธุรกิจในตระกูลสือพาณิชย์ดังกล่าวนี้ถือเป็นภาพสะท้อนของการประกอบธุรกิจของคนไทยเชื้อสายจีนในช่วงเวลาที่ศึกษา


The article studies the historical details which influence the character design of Mr. Liang Sue Phanit and analyzes the forms and characteristics of Sue Phanit’s family business by using a business history approach. The study period in the article is scoped from the 1950s to the 1980s conforming to the story in this book. The study finds that the author received the biographies of Mr.Chin Sophonphanit and Mr.Thiam Chokwatthana who are 2 well-known Sino-Thai businessmen in order to design the life of Mr.Liang, the main character in the novel. The forms and characteristics of the business in the book are discussed in 4 topics as follows: the patronage system between businesses and politicians or political parties, the organizational management in the format of family business and business expansion in a horizontal line, gender and labor relations in the organization, as well as the founding of the share business in the late 1980s. All topics mentioned reflect the business operation by Sino-Thai businessperson in the study period.

Keywords

Article Details

Section
Academic Articles