แนวคิดการหล่อหลอมเด็กต่างวัฒนธรรมระหว่างญี่ปุ่นกับอเมริกัน

Main Article Content

วรินทร วูวงศ์

Abstract

บทความนี้นำเสนอแนวคิดการหล่อหลอมเด็กแบบญี่ปุ่นเปรียบเทียบกับแบบอเมริกัน โดยศึกษาเกี่ยวกับวิธีการอบรมเด็กว่ามีอิทธิพลต่อการก่อร่างเป็นความคิดที่แตกต่างของผู้คนได้อย่างไร และมีอิทธิพลส่งผลให้ชาวญี่ปุ่นมีวิธีคิดและวิธีปฏิบัติตนแตกต่างจากชาวอเมริกันอย่างไร ผลของการศึกษาทำให้เห็นแนวคิดการหล่อหลอมเด็กแบบญี่ปุ่นเชิงเปรียบเทียบใน 6 หัวข้อ ได้แก่ 1) การสอนที่เน้นความพยายามและความขยัน 2) สังคมที่มีการแบ่งหน้าที่ 3) การอบรมเด็กแบบญี่ปุ่น (ใน) (นอก) (เด็กดี) 4) ผลการสำรวจเรื่องการอบรมเด็ก 5) การหยั่งรู้ความรู้สึกผู้อื่น และ 6) การสอนแบบซึมซับ

This article discusses the differences in cultivating children between Japanese and American cultures by focusing on how the children are trained and how  that produces differences in thinking and behavior between Japanese and American children. This article discusses the following: 1) Methods of teaching that focus on industriousness and diligence, 2) Divided roles in society, 3) Japanese style of training (inside) (outside) (good children), 4) Results of surveys on training children, 5) Discernment of others’ emotions, and 6) Teaching by absorption.

Article Details

Section
บทความวิจัย