การพัฒนาเกมประกอบการเรียนรู้เรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง

Main Article Content

ภาณุวัฒน์ ศิริกัน พงษ์พิพัฒน์ สายทอง

Abstract

เกมเล่นตามบทบาทเป็นสื่อมัลติมีเดียที่มีประโยชน์มากมาย เช่น ส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้ พัฒนาการทางด้านความคิดของการเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วต่อทุกเพศทุกวัย อีกทั้งยังสามารถก้าวทันกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาเกมประกอบการเรียนรู้วรรณคดีไทยและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น เครื่องมือวิจัยที่ใช้ ได้แก่ 1) แบบสอบถามปัญหาและความต้องการ 2) แบบสัมภาษณ์ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 86 คน และ     4) แบบประเมินคุณภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ ผลการวิจัยครั้งนี้ ทำให้ได้เกมประกอบการเรียนรู้วรรณคดีไทยในรูปแบบใหม่ มีลักษณะเป็นเกมอาร์พีจีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้านตัวละคร ฉาก การทดสอบความรู้ โหมดการฝึกสำหรับการเล่น ซึ่งเกมประกอบการเรียนรู้นำเสนออยู่บนอินเทอร์เน็ต ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อเกมประกอบการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก มีค่าร้อยละ 82.06 และ ผลการประเมินคุณภาพเกมประกอบการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดี มีค่าร้อยละ 76.49

A Role Playing Game (RPG) is a multimedia program that has many benefits such enhancing and developing learning for all people. Also, through RPGs people can learn about the continuous progress and changes in information technology. This research was designed to develop an educational RPG based on the Inao story of Suk KraMang KuNing, a classic of Thai literature. Levels of satisfaction with the game and knowledge of Thai literature gained from playing it were tested with a sample of 86 Grade 10 students from Kham Kaen Nakhon School, Khon Kaen Province. The instruments used in this research were: 1) questionnaires; 2) interviews; 3) satisfaction survey. The game was also by experts in Thai literature, RPGs and media. It was found that players found the RPG game easy to learn and understand. The game used 2D animation and unique characters and scenes. There was a training mode that players used before engaging with the playing and knowledge testing modes. The game could be played on the internet. The research found that over 80 percent of the students were satisfied with the prototype of the game. More than three-quarters of the experts who assessed the quality of the prototype RPG thought that the overall quality was good.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย