การแปรการใช้ศัพท์ในภาษาไทดำของคนสามระดับอายุ

Main Article Content

สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ

Abstract

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการแปรการใช้ศัพท์ในภาษาไทดำของคนสามระดับอายุ ใน 4 จังหวัด คือ จังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี และเพชรบุรี  ใช้หน่วยอรรถจำนวน 650 หน่วยอรรถ แบ่งผู้บอกภาษาเป็น 3 ระดับอายุ ผลการวิจัยพบว่าผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 จะใช้ศัพท์ไทดำมากที่สุดและลดลงในผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 2 และ 3 ขณะที่ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 3 จะใช้ศัพท์อื่นแทนศัพท์ไทดำมากที่สุดและลดลงในผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 2 และ 1 ชุมชนที่รักษาการใช้ศัพท์ไทดำทั้งสามระดับอายุมากที่สุดคือ ตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ชุมชนที่ใช้ศัพท์ไทดำน้อยที่สุดคือ ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้านหมวดคำพบว่าหมวดคำถาม คำเชื่อม ลักษณนาม คำบอกเวลาใช้ศัพท์ไทดำมากที่สุด ส่วนหมวดวัตถุ สถานที่ ใช้ศัพท์อื่นมากที่สุด โดยศัพท์ไทดำจะใช้ในความหมายแคบเข้า และศัพท์อื่นจะใช้ในความหมายกว้างออก ทำให้เกิดการสูญศัพท์ไทดำในอนาคต

This research aimed to study lexical variation in Tai Dam among 3 generations in 4 provinces, namely Suphanburi, Nakhonpathom, Ratchaburi, and Phetchaburi. In collecting data, the researcher employed 650 semantic units. The informants were divided into 3 generations. It was found that in every area, the first generation used Tai Dam lexical items the most whereas the second and third generations used Tai Dam lexical items the least. Regarding the usage of other lexical items, the third generation used them the most whereas the first and second generations used them the least. Furthermore, it was found that the area where the three generations used Tai Dam lexical items the most was Donmaklua Sub-district, U-thong District, Suphanburi Province. On the other hand, the area where the three generations used Tai Dam lexical items the least was Huayyangton Sub-district, Pakto District, Ratchaburi Province. When comparing semantic groups used by the three generations, it was found that Tai Dam lexical items were used the most as question words, conjunctions, classifiers, and time markers. In contrast, when referring to things and places, other lexical items were mainly used. With respect to semantic variation, meanings of Tai Dam lexical items were narrowed whereas meanings of other lexical items were widened. This suggested that Tai Dam lexical items could disappear in the future.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย