ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต: วรรณกรรมสัจนิยม(มหัศจรรย์?) ในยุค “ทุนนิยมใหม่”

Main Article Content

รชฏ นุเสน

Abstract

บทความเรื่องนี้มุ่งวิจารณ์นวนิยายเรื่อง ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต ของวีรพร นิติประภา ในฐานะวรรณกรรมสัจนิยม ภายใต้บริบทใหม่หลังการเสื่อมสลายของวรรณกรรมเพื่อประชาชนและการถือกำเนิดของวรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์ ส่วนแรกของบทความกล่าวถึงเหตุผลที่บทความเลือกมองนวนิยายเรื่องนี้ในฐานะวรรณกรรมสัจนิยม โดยชี้ให้เห็นว่า แม้นวนิยายจะสอดแทรก การเล่าเรื่องแบบสัจนิยมมหัศจรรย์ แต่ความมหัศจรรย์เหล่านั้นยังถูกใช้เพียงเพื่อตอกย้ำตรรกะความจริงแบบสัจนิยม ส่วนที่สองของบทความเป็นการวิเคราะห์ปัญหาสังคมที่นวนิยายนำเสนอ ส่วนที่สามของบทความชี้ให้เห็นความสำคัญของอิทธิพลของ “ทุนนิยมใหม่” ในการตีความนวนิยาย และส่วนที่สี่ของบทความทำหน้าที่วิเคราะห์นวนิยายในฐานะเครื่องผลิตวาทกรรมที่ช่วยรักษาสภาพสังคมอย่างที่เป็นอยู่  

This article is a criticism on Saiduean Ta Bot Nai Khaowongkot, a novel written by Veeraporn Nitiprapha. The novel is considered as a realist novel, created in a new context, after the decline of “literature for the people” and the emergence of magical realism. The first section explains why I regard this novel as a realist work by pointing out that although magical realist elements can be found in the novel, they still function and can be explained by adopting a realist logic. The second section discusses social problems that the novel reflects. The third section explains the importance of taking into account the impact of “the new capitalism” in order to understand the story. In the last section, I argue that this novel is part of the ideological apparatus which helps maintain the status quo. 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ