“ความเป็นอัตชีวประวัติ” ใน Les Années ของอานนี แอร์โนซ์

Main Article Content

อนุสรณ์ ชมภูพล

Abstract

บทความนี้มุ่งศึกษา “ความเป็นอัตชีวประวัติ” ในผลงานเรื่อง Les Années ซึ่งเน้นบริบททางประวัติศาสตร์มากกว่าเรื่องราวชีวิตส่วนบุคคล ของนักเขียนสตรีชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อว่า อานนี แอร์โนซ์ (Annie Ernaux) การศึกษานี้ใช้ทฤษฎีอัตชีวประวัติและศาสตร์เรื่องเล่า รวมทั้งวรรณกรรมเรื่องอื่น ๆ ที่ตีพิมพ์ทั้งก่อนและหลัง Les Années และชีวประวัติของแอร์โนซ์ ผลการศึกษาพบว่า Les Années ประกอบไปด้วยลักษณะทางอัตชีวประวัติ 3 ประการ ได้แก่ 1) ตัวละครผู้หญิง ผู้เล่าเรื่อง และผู้แต่งที่ดูว่าเป็นคนละคนกันในตอนแรก กลับมี อัตลักษณ์บุคคลที่เหมือนกัน 2) รูปถ่ายตัวละครที่ถูกบรรยายและใช้เป็นองค์ประกอบหลักของชีวิตส่วนตัว    จะตรงกับรูปถ่ายแอร์โนซ์ และ 3) หนังสือที่ตัวละครต้องการจะเขียนคล้ายกับ Les Années ของแอร์โนซ์ หรือกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่าตัวละครเป็นผู้แต่ง Les Années


This article studies the “autobiographicalness” in Les Années of a French woman writer named Annie Ernaux focusing on historical contexts rather than her personal life. This study was based on autobiographical theory and narratology, including Ernaux’s other literary works published before and after Les Années, and her biography. It was found that Les Années has three autobiographical features. First, the female character, the narrator, and the author, who seem to be characteristically different in the beginning, turn out to share the same personal identity. Second, the photos of the character, described and used as a principal element of her private life, correspond to Ernaux’s photos. Third, the book that the character desires to write looks like Les Années of Ernaux. In other words, the character is the author of Les Années.

Keywords

Article Details

Section
Academic Articles