[1]
ยอดแก้วณ., อัตตาและท่าทีต่ออัตตาในพุทธศาสนาเถรวาท, วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 272-300, 1.