[1]
วูวงศ์ว., การปฏิรูปการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นยุค 2000, วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 135-155, 1.