[1]
สืบด้วงม., กรรมนิยามกับปัญหาจริยศาสตร์สมัยใหม่, วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 36-62, 1.