[1]
พัดทองส., อาศิรวาท, วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. (3), 1.