เผยแพร่แล้ว: 2017-12-27

บทบรรณาธิการ

จันทิมา อังคพณิชกิจ

อิทธิพลของอัตราจังหวะเพลงต่อพฤติกรรมกล้าเสี่ยง

เกียรติศักดิ์ จังเจริญจิตต์กุล, โมนิล เตชะวชิรกุล, ปิ่นอนงค์ ทองสุข, พิพัฒน์ ผลวิมลธรรม, มธุริน วโรกร, อัญวีณ์ พิมลกิตติรัตน์, เอกลักษณ์ งามศิริจิตร

20-34

การวิเคราะห์ระบบตัวอักษรเบรลล์ไทย

วีรชัย อำพรไพบูลย์, วิโรจน์ อรุณมานะกุล

35-58