วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย
2. เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อคิดเห็นทางวิชาการในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์และด้านการพัฒนาสุขภาพ
3. เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. เพื่อเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

Objectives

1. To promote and istribute academic work and the research of academics, students, and interested individuals.

2. To serve as a platform for the exhcange of knowledge and academic findings in the Humanities, Social Sciences, Languages, Linguistics, Literature, Mass Comminication, and Health Science.

3. To publicise the Faculty of Liberal Arts, Maejo University.

4. To offer academic expertise to the general public.

Call for Papers, Submission Deadline, August 2018

2017-08-07

.jpg_750

เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย เพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร ฉบับปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (กำหนดออกเดือนมิถุนายน 2561)

Vol 5 No 2 (2017): July - December 2017 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)

Published: 2017-12-31

View All Issues

Indexed in tci