วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Journal of Liberal Arts, Maejo University)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย
2. เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อคิดเห็นทางวิชาการในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์และด้านการพัฒนาสุขภาพ
3. เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. เพื่อเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

Journal Homepage Image

Indexed in tci

Announcements

 

เปิดรับบทความ

 
.jpg_750
เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย เพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร ฉบับปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (กำหนดออกเดือนมิถุนายน 2561)
 
Posted: 2017-08-07
 
More Announcements...

Vol 5, No 1 (2017): January - June 2017 (มกราคม - มิถุนายน 2560)

Table of Contents

บทความวิจัย

กระบวนทัศน์เชิงสังคม ใน นวนิยาย เรื่อง ร่มฉัตร และ ทวิภพ ของ ทมยันตี (Social Paradigm in Romchat and Tawipope Novels by Thamayantee) pdf
กาญจนา วิชญาปกรณ์ 17-36
การศึกษารสวรรณคดีที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องไชน่ามูน ของประภัสสร เสวิกุล (A Study of Rasa (Aesthetics) in Prabhassorn Sevikul’s Novel China Moon) pdf
ณิชาภา กระกรกุล, สุภาพร คงศิริรัตน์ 37-50
เดอะมอร์ทอล อินสตรูเมนส์ ในฐานะบทวิจารณ์พระคัมภีร์ไบเบิล: การกีดกันด้านชนชั้น (The Mortal Instruments as A Critique of The Bible: Discrimination of Class) pdf
แพรพลอย ณ เชียงใหม่ 51-68
การพัฒนาโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ร่วมกับวรรณกรรมบำบัด เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม pdf
ชมพูนุท เมฆเมืองทอง, นิรุต ถึงนาค 69-82
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกสมุนไพรของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองสุวรรณ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ (Cost and Return Analysis of Planting Herbs of Farmers Group in Ban Nong Suwan, Ban Klang Sub-District, Song District, Phrae Province) pdf
อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ, วรรณา มังกิตะ, สิริยุพา เลิศกาญจนาพร, สรียา ทรัพย์ศิริ, ธีราพัฒน์ จักรเงิน 83-96
สถานะทางการเงินและการเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่โถ จำกัด (Financial Situation and Group Enrollment of Members of Maetho Royal Project Agricultural Cooperative Limited) pdf
พิมพ์ชนก สังข์แก้ว, เบญจวรรณ จันทร์แก้ว, นารินจง วงศ์อุต 97-104

บทความวิชาการ

การตอบปฏิเสธการแสดงความปรารถนาดีในภาษาไทย: การศึกษากลวิธีทางภาษา และข้อคำนึงที่เป็นเหตุจูงใจ (The Refusal of the good intention in Thai: A study of linguistic strategies and native speakers’ motivational concerns) pdf
สิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์ 105-120
อุตสาหกรรมการสร้างวัฒนธรรมและการสื่อสารในยุคดิจิทัล กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการสร้างวัฒนธรรมไทยในจีน (Cultural Industry and Communication in Digital Era: A Case Study of Thai Cultural Industry in China) pdf
ประภาภรณ์ รัตโน, หยกขาว สมหวัง 121-135