การจัดทำวารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่แนวความคิด ประสบการณ์ และผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการจัดการ โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการในการนำเสนอผลงานจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ นักบริหารธุรกิจ นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

Vol 11 No 2 (2018): กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

Published: 2018-12-20

การบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดที่มีต่อความสำเร็จขององค์กรธุรกิจเครื่องดื่มในประเทศไทย

ณิชาภัทร ขันธ์โพธิ์น้อย, อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์, ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์

18-36

View All Issues

Indexed in tci