การจัดทำวารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่แนวความคิด ประสบการณ์ และผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการจัดการ โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการในการนำเสนอผลงานจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ นักบริหารธุรกิจ นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

Vol 12 No 1 (2019): มกราคม - มิถุนายน 2562

Published: 2019-06-01

การบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการข้อมูลทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชลธิชา บัวชุม, อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์, ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล

63-86

การตลาด 4.0

สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์

206-210

View All Issues

Indexed in tci