การจัดทำวารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่แนวความคิด ประสบการณ์ และผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการจัดการ โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการในการนำเสนอผลงานจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ นักบริหารธุรกิจ นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

Vol 12 No 2 (2019): กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

Published: 2020-01-08

กลยุทธ์การตลาดของโครงการจุฬศักดิ์ เรียลเอสเตท อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

อธิปไตย จุฬศักดิ์สกุล, รังสรรค์ เนียมสนิท, ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล

80-101

View All Issues

Indexed in tci