การจัดทำวารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่แนวความคิด ประสบการณ์ และผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการจัดการ โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการในการนำเสนอผลงานจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ นักบริหารธุรกิจ นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

Vol 10 No 1 (2017): มกราคม - มิถุนายน 2560

Published: 2017-06-08

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าใช้บริการสถานีน้ำมัน เอสโซ่ ของประชากรในจังหวัดนนทบุรี

มนสินี พัฒนสุวรรณ, พีรเวธน์ สุวรรณสิทธิ์, ศักร์ระภีร์ วรวัฒนะปริญญา

96-120

View All Issues

Indexed in tci