Announcements

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ National Conference on Air Quality Thailand : PM2.5

2019-08-29

69400245_1085819421615340_74709667494882จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับศูนย์เครืิอข่ายการจัดการคุณภาพอากาศประเทศไทย (TAQM) จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ National Conference on Air Quality Thailand : PM2.5

Read more about การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ National Conference on Air Quality Thailand : PM2.5

Current Issue

Vol 8 No 1 (2019): January-June

วารสาร มมร วิชาการล้านนา ของวิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตล้านนา ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 ของปี 2562 (เดือนมกราคม- มิถุนายน) นอกจากมีวัตถุประสงค์เป็นมิติเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ที่เน้นวิชาการด้านพระพุทธศาสนา และข้อมูลวิชาการที่ได้ผ่านการศึกษาค้นคว้า

วารสารฉบับนี้ มีส่วนเอื้อประโยชน์ได้พอสมควรต่อสถาบันการศึกษาที่นักศึกษาสังกัด ได้รับผลคะแนนในการประเมินคุณภาพการศึกษา และกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์บทความผลงานโดยตรงซึ่งมีผลกับการสำเร็จหลักสูตรตามเงื่อนไขของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตวิทยาลัย และ นักวิชาการผู้สนใจทั่วไป สนองตอบวัตถุประสงค์อย่างครอบคลุม ภายใต้มาตรฐานทางวิชาการที่ผ่านการคัดกรองจากผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างดีเช่นเดิม พร้อมมีการพัฒนาในระบบองค์รวมให้มีมาตรฐานสากลยิ่งขึ้นไป

Published: 2019-06-27

Reserch Articles

Academic Article

View All Issues

อยู่ในฐานข้อมูล