ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทดสอบระบบ ThaiJo2 ทั้งนี้ สามารถส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดยผู้ส่งบทความสามารถอ่านคำแนะนำและขั้นตอนการส่งบทความได้ที่ URL: www.tci-thaijo.org/index.php/mdentjournal