Return to Article Details Debates on Jonathan Rigg’s Proposal of Agrarian Transformations in Southeast Asia: a Case Study of Rubber Farms in Huay Kong Basin (ข้อถกเถียงต่อข้อเสนอของโจนาทาน ริกส์ ว่าด้วยกระบวนการเปลี่ยนผ่านของภาคเกษตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: กรณีศึกษาการทำสวนยาง Download Download PDF