History of Local Politics: A Case Study of Sisaket Municipality, 1980-2007 (ประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พ.ศ. 2523-2550)

Main Article Content

Phanniga Chayakul Chayakul

Abstract

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อตอบคำถามสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่นของเทศบาลเมืองศรีสธเกษ 3 ประการ คือ ประการแรก จำนวนและการก่อตั้งของ กลุ่มการเมืองท้องถิ่นในเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประการที่สอง รูปแบบและวิธีการการต่อสู้และ แข่งขันของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นในเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และประการที่สาม ปัจจัยที่ทำให้ กลุ่มการเมืองท้องถิ่นที่มีบทบาทโดดเด่นสามารถรักษาฐานอำนาจในเทศบาลเมืองศรีสะเกษได้ อย่างยาวนาน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มการเมืองท้องถิ่นในเทศบาลเมืองศรีสะเกษกลุ่มแรกๆ ตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2523 ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มหมอแพงและกลุ่มมิตรประชา หลังจากนั้นเป็น ระยะเวลานานถึง 15 ปี จึงได้มีการตั้งกลุ่มการเมืองท้องถิ่นอื่นๆ ขึ้นมาเพื่อต่อสู้และแข่งขัน ในการเข้ามาบริหารงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้แก่ กลุ่มรักศรีสะเกษ กลุ่มพลังมวลชน และกลุ่มลูกแม่ศรีปี 2000 ตามลำดับ ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่า “กลุ่มมิตรประชา” คือ กลุ่มการเมือง ท้องถิ่นที่มีบทบาทโดดเด่นและผูกขาดอำนาจการบริหารเทศบาลเมืองศรีสะเกษมาตั้งแต่ พ.ศ. 2526 สำหรับปัจจัยที่ทำให้กลุ่มการเมืองท้องถิ่นที่มีบทบาทโดดเด่นสามารถรักษาฐานอำนาจในเทศบาลเมืองศรีสะเกษได้อย่างยาวนานนั้น ประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยสำคัญ คือ 1) ความเข้มแข็งของกลุ่มที่เกิดจากตัวผู้นำกลุ่ม 2) ความเข้มแข็งที่เกิดจากการประสาน ผลประโยชน์กับตระกูลอื่นและการดึงผู้สมัครอิสระที่มีความโดดเด่นให้เข้ามาอยู่ในสังกัดของ กลุ่ม และ 3) การสร้างและวางรากฐานทางการเมืองไว้ได้อย่างมั่นคงและยาวนาน

คำสำคัญ: การเมืองท้องถิ่น เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

Abstract

This article attempts to answer the following key questions relating to the history of local politics of Sisaket Municipality. How many political cliques are there in the municipality? When were they formed? How do these groups compete and to what extent; and finally, what determines their long-lasting influence in the Sisaket municipal area? The study found that the first political groups in Sisaket were established in 1980. They included Mor Pang and Mitpracha. Fifteen years later, more groups were formed to compete in the administration of Sisaket Municipality; these were Rak Sisaket, Palang Muanchon, and Luk Maesi 2000. However, since 1983, Mitpracha has dominated the political scene. Its continuing influence and persisting political power can be traced to three main factors: 1) the strength of the group’s leaders, 2) amenable negotiations with influential families in the municipality and their ability to manipulate prominent non-aligned local politicians to join their group, and 3) their roles in creating and laying a firm political foundation which has successfully kept them securely in power.

Keywords: Local politics, Sisaket Municipality

Keywords

Article Details

How to Cite
Chayakul, P. C. (1). History of Local Politics: A Case Study of Sisaket Municipality, 1980-2007 (ประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พ.ศ. 2523-2550). Journal of Mekong Societies, 10(1), 187-210. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/mekongjournal/article/view/17729
Section
Articles