[1]
-, - 1. ประวัติผู้เขียน. Journal of Mekong Societies. 1, 2 (1).