-, -. (1). ประวัติผู้เขียน. Journal of Mekong Societies, 1(2). Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/mekongjournal/article/view/10640