[1]
- -, “ประวัติผู้เขียน”, Journal of Mekong Societies, vol. 3, no. 1, 1.