[1]
- -, “ประวัติผู้เขียน”, Journal of Mekong Societies, vol. 2, no. 3, 1.