[1]
- -, “ประวัติผู้เขียน”, Journal of Mekong Societies, vol. 1, no. 2, 1.