วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับบทความประกอบด้วย 8 สาขาวิชา ดังนี้

  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด การจัดการทั่วไป และบริหารทรัพยากรมนุษย์)
  • สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  • สาขาการจัดการการท่องเที่ยว

โดยมีกำหนดประจำทุกปี ปีละ 2 ฉบับ คือ มกราคม – มิถุนายน และกรกฎาคม – ธันวาคม

ประเภทของบทความที่จะรับบทความวิชาการ (Article) บทความงานวิจัย (Research Article) และบท วิจารณ์หนังสือ (Book Review) โดยรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Vol 5 No 1 (2018): January - June

Published: 2018-06-21

COVER

รายละเอียดบทความ วารสารวิทยาการจัดการ

EDITORIAL

บรรณาธิการ วารสารวิทยาการจัดการ

ก-ข

CONTENT

สารบัญ วารสารวิทยการจัดการ

Stock Of The Star Circle

จีรพรรณ กุลดิลก

1-14

Factors Related to Customers’ Decision on Choosing Tim Surm Restaurant Services in Muang District, Nakhon Si Thammarat Province.

อกนิษฐ์ เชยคำดี, ชญาภัทร์ กี่อาริโย

39-58

Marketing Mix Factors Affecting Consumer’s Process of Purchasing PAKWAN-PA (MELIENTHA SUAVIS PIERRE) in Ratchaburi Province.

ณัฏฐ์ พงษ์อัคคศิรา, ปาลิดา ศรีศรกำพล

59-80

The Strategic Management of the National Broadcasting Services of Thailand in Nakhon Si Thammarat Province in Media Convergence era

จิตเลขา สุคนธจร, ลดาวัลย์ แก้วสีนวล

81-106

Factors Influencing Undergraduate Student's Interest in The Selection of Overseas Experience Activities

มุจลินท์ ม่วงยาน, ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ

107-124

Agricultural Tourists’ use of information technology for tourism: Case study Suan Sala Arthit, Surat Thani Province

เบญจมาภรณ์ คงชนะ, เรณุกา ขุนชำนาญ

145-166

Vers un monde sans pauvrete

พรินทร์ เพ็งสุวรรณ

167-174

INSTRUCTION FOR AUTHOR

คำแนะนำสำหรับผู้แต่ง วารสารวิทยาการจัดการ

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

รายนามผู้ทรงวุฒิพิจารณาบทความ วารสารวิทยาการจัดการ
View All Issues