วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับบทความประกอบด้วย 8 สาขาวิชา ดังนี้

  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด การจัดการทั่วไป และบริหารทรัพยากรมนุษย์)
  • สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  • สาขาการจัดการการท่องเที่ยว

โดยมีกำหนดประจำทุกปี ปีละ 2 ฉบับ คือ มกราคม – มิถุนายน และกรกฎาคม – ธันวาคม

ประเภทของบทความที่จะรับบทความวิชาการ (Article) บทความงานวิจัย (Research Article) และบท วิจารณ์หนังสือ (Book Review) โดยรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Vol 6 No 1 (2019): January - June

Published: 2019-06-28

COVER

รายละเอียดบทความ วารสารวิทยาการจัดการ

EDITORIAL

บรรณาธิการ วารสารวิทยาการจัดการ

CONTENT

สารบัญ วารสารวิทยาการจัดการ

Financial Viability of Rubber Production: Empirical Evidence from Ghana

John K. M. Kuwornu, Elikem A. Adanu, George T-M. Kwadzo

17-44

An Analysis of Financial Performance and Economy of Scale of Palm Oil Extraction Industry in Southern of Thailand

พัชรี จิตรัตน์, วีระศักดิ์ คงฤทธิ์, จินตนีย์ รู้ซื่อ

45-70

The Relationship between Brand Image, Brand Equity and Brand Loyalty of Imported Cosmetic in Muang District SuratThani Province

กัญญ์วรา ไทยหาญ, พวงเพ็ญ ชูรินทร์, สิญาธร นาคพิน

95-120

Behavior and Elements of The Factors in The Surgery of Working Men in Bangkok

จิรวุฒิ หลอมประโคน, ชษาพิมพ์ สัมมา, วรงรอง ศรีศิริรุ่ง

121-142

Perceptions and Factors Affecting Retailed Delivered Services in Modern Trade

ธีรวีร์ วราธรไพบูลย์, โสพิศ คำนวณชัย

143-156

Recommendations for authors

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน วารสารวิทยาการจัดการ

199

Peer Reviews

รายนามผู้คุณวุฒิ วารสารวิทยาการจัดการ

207

View All Issues