วารสารสุขศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่วิทยาการความก้าวหน้าทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ องค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อวิชาการและวิชาชีพสุขศึกษา ส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข โดยมีขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการดังนี้ จิตวิทยาสุขภาพ (Health Psychology) สุขศึกษา (Health Education) การสื่อสารสุขภาพ (Health Communication) พฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior) และการสาธารณสุข (Public Health) ซึ่งจัดทำขึ้นมาเป็นปีที่ 41 โดยมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 1 ฉบับ และช่วงเดือนกรกฎาคม- ธันวาคม 1 ฉบับ

Vol 41 No 2 (2018): July-December

Published: 2018-07-12

Conceptual Idea and Indicators for Creative Self-Management

Ujsara Prasertsin, Ujsara Prasertsin, Waranya Rumsang, Punyakorn Veerapongsanant

18-30

Effects of Promoting Fruit and Vegetable Consumption Behavior Program in Grade 6 Students, Lopburi Province

Anyarin Sarobol Na Ayutthaya, Kwanmuang Kaeodumkoeng, Tharadol Kengganpanich, Mondha Kengganpanich

64-78

The Effectiveness of Healing Touch Massage on The Head of Autistic Children

Vanvisa Sresumatchai, Surasak Taneepanichskul, Suporn Apinuntavech

141-156

View All Issues