วารสารสุขศึกษา
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Principal Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลินี สมภพเจริญ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Phone 063-895-6954

Support Contact

นายอัษฎาวุธ สังขรัตน์
Phone 087-881-7048