วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ

เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการและผลงานวิจัยทางการพยาบาลด้านความรู้ แนวคิดนวัตกรรมทางการพยาบาลและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพ บทความที่ตีพิมพ์ประกอบด้วยบทความวิชาการ บทความวิจัย รายงานวิจัย ปกิณกะ และข่าวความเคลื่อนไหวในวิชาชีพพยาบาลและสุขภาพ โดยวารสารออกตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ ทุกๆ 3 เดือน

Vol 41 No 1 (2018): Vol 41 No 1 (2018): Vol. 41 No 1 (2018): JOURNAL OF NURSING SCIENCE & HEALTH VOLUME 41 NO. 1 (January-March) 2018)

Published: 2018-07-02

Outcomes and process of palliative care in patients with advanced cancer

ภัทรานิษฐ์ เมธีพิสิษฐ์

75-83

The Early Pregnancy In Adolescents: Adolescent's Perspective

suwatjana noinam, Pulsuk Siripul, Wilaiporn Rojjanasrirat

117-128

Author Guide Line

-- --

158-167

View All Issues

Indexed in tci