วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ

เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการและผลงานวิจัยทางการพยาบาลด้านความรู้ แนวคิดนวัตกรรมทางการพยาบาลและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพ บทความที่ตีพิมพ์ประกอบด้วยบทความวิชาการ บทความวิจัย รายงานวิจัย ปกิณกะ และข่าวความเคลื่อนไหวในวิชาชีพพยาบาลและสุขภาพ โดยวารสารออกตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ ทุกๆ 3 เดือน

Vol 41 No 3 (2018): Vol 41 No 3 (2018):JOURNAL OF NURSING SCIENCE & HEALTH VOLUME 41 NO. 3 (July -September) 2018

Published: 2018-12-18

Preparatory Information on Anxiety and Procedural Adherence among Patients Undergoing Coronary Angiogram

จำเนียร พัฒนจักร, วาสนา รวยสูงเนิน

10-19

Factors associated with rapid decline of renal function in patients with kidney disease: a retrospective cohort study

Ampornpan Theeranut, Junto Srina, Dhavee Sirivongs, Duangjai Adisuksodsai, Siwanon Rattanakanokchai, Nonglak Methakanjanasak, Pattama Surit

108-118

View All Issues

Indexed in tci