วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ

เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการและผลงานวิจัยทางการพยาบาลด้านความรู้ แนวคิดนวัตกรรมทางการพยาบาลและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพ บทความที่ตีพิมพ์ประกอบด้วยบทความวิชาการ บทความวิจัย รายงานวิจัย ปกิณกะ และข่าวความเคลื่อนไหวในวิชาชีพพยาบาลและสุขภาพ โดยวารสารออกตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ ทุกๆ 3 เดือน

Vol 41 No 4 (2018): Vol 41 No 4 (2018):JOURNAL OF NURSING SCIENCE & HEALTH VOLUME 41 NO. 4 (October- December) 2018

Published: 2019-03-07

A Concept Analysis: Masculinity

เนตรชนก แก้วจันทา

1-12

Developing nursing innovation to promoting early mobilization for cholangiocarcinoma patients who having critically ill after surgery

สุพัฒตรา - ศรีภักดี, บุษบา - สมใจวงษ์

13-22

The effects of preparatory program on pain among older men undergoing cystoscopy

Sirimart Piyawattanapong, Kanjana Khuankeaw, Mayuree Leethong-in

66-75

Quality of postoperative pain management in women after cesarean section under general anesthesia

มณท์ธภัชรด์ - สุนทรกุลวงศ์, มณท์ธภัชรด์ สุนทรกุลวงศ์

96-104

Caring of the older persons in aging society

Chantana Ronnarithivichai

136-144

Knowledge or fear of school age children with online media in Thailand 4.0

อัจฉริยา วงษ์อินทร์จันทร์

145-154

View All Issues

Indexed in tci