วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการและผลงานวิจัยทางการพยาบาลด้านความรู้ แนวคิดนวัตกรรมทางการพยาบาลและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพ บทความที่ตีพิมพ์ประกอบด้วยบทความวิชาการ บทความวิจัย รายงานวิจัย ปกิณกะ และข่าวความเคลื่อนไหวในวิชาชีพพยาบาลและสุขภาพ โดยวารสารออกตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ ทุกๆ 3 เดือน

Vol 40 No 3 (2017): Vol 40 No 3 (2017): JOURNAL OF NURSING SCIENCE & HEALTH VOLUME 40 NO. 3(JULY - SEPTEMBER) 2017)

Published: 2018-01-04

The relationship between adjustments to maternal role, sleep disturbance, social support, postpartum fatigue and stress in advanced maternal age

รัตนา แทนไธสง, สมพร วัฒนนุกูลเกียรติ

12-23

The effects of preparation program on self-care behaviors for school-age children with thalassemia admitted in hospital

จิตอารี ชาติมนตรี, จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย

49-60

Insomnia experience, symptom management strategies and quality of sleep in end stage renal disease patients undergoing continuous ambulatory peritoneal dialysis

กิ่งกมล เพชรศรี, กันตพร ยอดใชย ยอดใชย, ทิพมาส ชิณวงศ์

96-106

Development of information provision on anxiety reduction to pre-anesthesia model for elective major surgery patients in Roi Et hospital

พนิดา สุทธิประภา, เจนจิรา พระสว่าง, เสฐียรพงษ์ ศิวินา

107-115

การพยาบาลเพื่อลดความกลัวการคลอด Nursing care to reduce fear of childbirth

ชนิดาภา ขอสุข, สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล

160-170

View All Issues

Indexed in tci