ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคธาลัสซีเมีย (Effect of Self-Efficacy Enhancement Program on Health Promoting Behaviors of School-Aged Patients with Thalassemia)

Main Article Content

เกศมณี มูลปานันท์ ขนิษฐา พิศฉลาด

Abstract

This quasi-experimental research was conducted to study the effect of self-effi cacy  enhancementprogram on health promoting behaviors of school-aged patients with thalassemia.  The subjects were 40 thalassemia patients aged between 7 and 12 who received care from  Mae Lao Hospital, Chiang Rai Province. The subjects were equally assigned to either a control or an experimental group. Both groups were matched paired by age, sex, type of thalassemia, time of diagnosis and treatments. The research instruments consisted of a self-effi cacy enhancement program guided by Bandura. The instruments used were the demographic questionnaires and   health promotion behavior scale. Data were analysed using descriptive statistics, paired t-test and independent t-test. The research results were as follows: After the experiment, health promoting behavior score of the experimental group after receiving the self-effi cacy enhancement program was statistically signifi cantly higher than that of before (p<.05). Health promoting behavior score of the experimental group after receiving the self-effi cacy enhancement program was statistically signifi cantly higher  than that of  the control group (p<.05).

Keywords

Article Details

How to Cite
มูลปานันท์เ., & พิศฉลาดข. (1). ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคธาลัสซีเมีย (Effect of Self-Efficacy Enhancement Program on Health Promoting Behaviors of School-Aged Patients with Thalassemia). Journal of Nursing Science and Health, 35(4), 12-20. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/8877
Section
Article