[1]
-, - 1. ใบสมัครวารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ. Journal of Nursing Science and Health. 37, 1 (1).