-, -. (1). ใบสมัครวารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ. Journal of Nursing Science and Health, 37(1). Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/19742