-, - (1) “ใบสมัครวารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ”, Journal of Nursing Science and Health, 37(1). Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/19742 (Accessed: 18January2020).