1.
ปัตตะพงศ์ท. การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติของเด็กวัยเรียนในพื้นที่เสี่ยงภัย. Journal of Nursing Science and Health [Internet]. 10May2019 [cited 15Nov.2019];42(1):43-1. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/135743