1.
- -. ใบสมัครวารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ. Journal of Nursing Science and Health [Internet]. 1 [cited 18Jan.2020];37(1). Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/19742