วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ

เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการและผลงานวิจัยทางการพยาบาลด้านความรู้ แนวคิดนวัตกรรมทางการพยาบาลและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพ บทความที่ตีพิมพ์ประกอบด้วยบทความวิชาการ บทความวิจัย รายงานวิจัย ปกิณกะ และข่าวความเคลื่อนไหวในวิชาชีพพยาบาลและสุขภาพ โดยวารสารออกตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ ทุกๆ 3 เดือน

Vol 42 No 3 (2019): Vol. 42 No. 3 (2019): : JOURNAL OF NURSING SCIENCE & HEALTH VOLUME 42 NO. 3 (๋ July - September) 2019

Published: 2019-10-28

A comparative study of parent factors between thin and normal pre-school children in Warinchamrap District, Ubonratchathani Province

ธมกร เธียรภูริเดช, ผศ.ดร.พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม, รศ.ดร.วนิดา เสนะสุทธิพันธ์ุ

84-95

View All Issues

Indexed in tci