วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ

เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการและผลงานวิจัยทางการพยาบาลด้านความรู้ แนวคิดนวัตกรรมทางการพยาบาลและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพ บทความที่ตีพิมพ์ประกอบด้วยบทความวิชาการ บทความวิจัย รายงานวิจัย ปกิณกะ และข่าวความเคลื่อนไหวในวิชาชีพพยาบาลและสุขภาพ โดยวารสารออกตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ ทุกๆ 3 เดือน

Vol 42 No 2 (2019): Vol. 42 No. 2 (2019): JOURNAL OF NURSING SCIENCE & HEALTH VOLUME 42 NO. 2 (๋April- June - ) 2019

Published: 2019-07-02

Parent’s Knowledge, Attitude and Practice to Nutritional Status in Preschool Children in Child Development Centers, Mueang District, Phayao Province

ณัฐนรี อนุกูลวรรธกะ, ศุภลักษณ์ อยู่ยอด, พรธรรมรส โพธิ

24-34

- The Grief of Parents who Lose a child from Illness.

สุธีรา - ยาทองไชย

44-52

View All Issues

Indexed in tci