วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ

เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการและผลงานวิจัยทางการพยาบาลด้านความรู้ แนวคิดนวัตกรรมทางการพยาบาลและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพ บทความที่ตีพิมพ์ประกอบด้วยบทความวิชาการ บทความวิจัย รายงานวิจัย ปกิณกะ และข่าวความเคลื่อนไหวในวิชาชีพพยาบาลและสุขภาพ โดยวารสารออกตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ ทุกๆ 3 เดือน

Vol 42 No 4 (2019): Vol. 42 No.4 (2019) : JOURNAL OF NURSING SCIENCE & HEALTH VOLUME 42 NO. 4 (October - December) 2019

Published: 2020-01-24

Educative - supportive care needs in patients with advanced cancer undergoing chemotherapy

ธนัญญา ยอดยิ่ง, อำภาพร นามวงศ์พรหม

10-19

View All Issues

Indexed in tci