วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Narkbhutparitat Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University)

วารสารนาคบุตรปริทรรศน์เป็นวิชาการที่ครอบคลุมสาขาวิชาการศึกษา  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประยุกต์ โดยนำเสนอในรูปแบบบทความวิชาการ บทความวิจัย เป็นผลงานที่ทำเสร็จสมบูรณ์แล้ว และผู้นำเสนอบทความเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป โดยวารสารมีกำหนดการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม  "วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช" ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพวิชาการในกลุ่มที่ 2 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)


Journal Homepage Image

Indexed in tci

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 8, No 1 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2559

Table of Contents

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ pdf
บรรณาธิการ EDITORIAL

บทความวิจัย

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดนครศรีธรรมราช Eco-tourism management of Nakhon Si Thammarat Province pdf
กัลยารัตน์ ศิริรัตน์ 1-8