วารสารนาคบุตรปริทรรศน์เป็นวิชาการที่ครอบคลุมสาขาวิชาการศึกษา  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประยุกต์ โดยนำเสนอในรูปแบบบทความวิชาการ บทความวิจัย เป็นผลงานที่ทำเสร็จสมบูรณ์แล้ว และผู้นำเสนอบทความเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป โดยวารสารมีกำหนดการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม และทั้งนี้วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ ได้จัดทำรูปแบบการเผบแพร่บทความเป็น 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบการตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)  ซึ่งวารสารได้มีการเผยแพร่บทความรูปแบบตีพิมพ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 (ISSN 1906-8735 (Print))  และได้เริ่มจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559  ISSN XXXX-XXXX (Online)  "วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช" ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพวิชาการในกลุ่มที่ 2 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

Vol 10 No s (2018): ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ เดือนมิถุนายน ถึง กันยายน 2561

Published: 2018-06-01

บทบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา เลิศไกร

ป้าดก๊องล้านนา : การสืบทอด และการประสมวง PAD GONG LANNA : INHERITANCE and ORCHESTATION MIX

อุทาน ไผ่ บุญเมือง, เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี, สุชาติ แสงทอง

201-212

ศักยภาพการท่องเที่ยวตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช The Tourism Potential in Thamyai Sub-district, Thungsong District, Nakhon Si Thammarat Province

ปุณยวีร์ ศรีรัตน์, ภฤศสร ฤทธิมนตรี ซีมิค, ศราวัสดี นวกัณห์วรกุล, ขวัญฤทัย ยึดมั่น

256-269

การออกแบบการเรียนการสอน : ทักษะเพื่อความสำเร็จของครู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล

107-115

ส่วนท้ายเล่มวารสาร

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา เลิศไกร

-

View All Issues

Indexed in tci