วารสารนาคบุตรปริทรรศน์เป็นวิชาการที่ครอบคลุมสาขาวิชาการศึกษา  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประยุกต์ โดยนำเสนอในรูปแบบบทความวิชาการ บทความวิจัย เป็นผลงานที่ทำเสร็จสมบูรณ์แล้ว และผู้นำเสนอบทความเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป โดยวารสารมีกำหนดการเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม ถึง เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม ถึง สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน ถึง ธันวาคม และทั้งนี้วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ ได้จัดทำรูปแบบการเผบแพร่บทความเป็น 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบการตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)  ซึ่งวารสารได้มีการเผยแพร่บทความรูปแบบตีพิมพ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 (ISSN 1906-8735 (Print))  และได้เริ่มจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559  ISSN 2651-1223(Online)  "วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช" ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพวิชาการในกลุ่มที่ 2 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)  วารสารนาคบุตรปริทรรศน์กำหนดรูปแบบการประเมินคุณภาพบทความ (Peer-Review) ในรูปแบบของการประเมินแบบ  Doudle Blinded 

Vol 11 No 1 (2019): ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562

Published: 2019-01-09

รูปแบบการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชAppropriate Health Management Model for Students of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

สุพัตรา คงขำ, อรรครา ธรรมาธิกุล, สุธิรา ชัยรักษา เงินถาวร, เขมณัฐฏ์ อินทรสุวรรณ, เมธิรา ไกรนที, ศรีสุดา ไชยวิจารณ์

54-62

A Model of a Learning Organization within a World-Class Standard School in the Secondary Educational Service Area 12

สุรัสวดี บุญติด, วีระยุทธ ชาตะกาญน์, วิโรจน์ พรหมสุด

154-165

View All Issues

Indexed in tci