บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา เลิศไกร

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ สังขภิญโญ

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัตน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ แสงเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชไมพร  พุทธรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ดร.เสน่ห์  บุญกำเนิด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ดร.สุดาวรรณ์  มีบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ดร.กฤตติกา ชัยเดชะ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

ดร.ลัญจกร นิลกาญจน์

อาจารย์วิเชียร  มันแหล่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช