การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย Citzen Engagement in Community Development : a Case Study of the old town of Sukhothai

Main Article Content

บงกชกร ทองสุก

Abstract

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย (เขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย) จำแนกตามลักษณะบุคคลและตามลักษณะชุมชนที่ประชาชนในเขตองค์การส่วนตำบลเมืองเก่าอาศัยอยู่ และเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความมากน้อยในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ระหว่างประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เมื่อจำแนกตามลักษณะบุคคลและความแตกต่างของลักษณะชุมชนที่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อาศัยอยู่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเลือกแบบชั้นภูมิ (stratified sampling) มีจำนวนทั้งสิ้น 369 คน จาก 11 ชุมชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เครื่องที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 4 ขั้นตอนได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน การมีส่วนในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลทางด้าน สังคม เศรษฐกิจ กายภาพ สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ ประกอบด้วยข้อคำถามทั้งหมด 19 ข้อ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยมีดังนี้


          ลักษณะส่วนบุคคลในการพัฒนาชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อย่างมีส่วนร่วม โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รองลงมาคือส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน แต่อย่างไรก็ตามยังพบด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของประชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า น้อยที่สุดเป็นเหตุมาจากการที่ประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่ห่างไกลจากตัวองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าไม่สามารถร่วมการดำเนินงานได้อีกทั้งยังพบว่าผู้มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่ามากกว่า

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

Cochran, W.G. (1953). Sampling Techiques. New York : John Wiley & Sons. Inc.
Kaewang, B. (2002). Management and development (2nd Edition). Bangkok: Aksara Pipat. (In Thai)
Phocharoen, C. (2007). Participation in community development of people in the municipality of
Ban Subdistrict Dan Na, Mueang District, Uttaradit Province. (Master of ] Arts degree
Research and Development Branch Local). Rajabhat University Uttaradit. (In Thai)
Onbun, I. (2016, May-August). Creating a local community development system to
Have The ability to manage with participation in the development of the quality of
life in the elderly Social welfare in the ASEAN community. Journal of Sakthong, 22
(2), 2. (In Thai)
Sathitasanon, N. (2007). Development of participation in community development of
Thung Maha people. Pakkum Sub-district, Pathio District, Chumphon Province.
(Master of Arts Development Strategy Branch College). Surat Thani Rajabhat
University. (In Thai)
Srisawad, N. (1983). Theories about action against the community. Bangkok: Thammasat
University. (In Thai)
Office of the National Economic and Social Development. (2000). The city should be a
livable community. Retrieved 2017, October 20, from: http://www.nesdb.go.th