การดำเนินงานเพื่อประสิทธิภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม Operations for Increasing of Performance Efficiency for Small and Medium Enterpris

Main Article Content

จุฑาสกณภ์ บุญนำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ ใจมั่น ดร.กิตติกร สุนทรานุรักษ์

Abstract

          การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์เอกสารอย่างเป็นระบบ  มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ แนวปฏิบัติการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ การศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ แนวปฏิบัติการดำเนินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลการวิจัยพบว่าบทบาทของผู้บริหารในการนำองค์กร  ประกอบด้วย 6 ประเด็น การวางแผนการดำเนินธุรกิจ  ประกอบด้วย  6 ประเด็น การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด ประกอบด้วย 6 ประเด็น การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ ประกอบด้วย 4 ประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 7 ประเด็น การจัดการกระบวนการ ประกอบด้วย 8 ประเด็น ผลลัพธ์ทางธุรกิจ ประกอบด้วย ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าด้านการตลาดด้านการเงินด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการจัดการกระบวนการ


          This study is a document analysis systematically. The purposes are to study, analyze and synthesize for building an operational guidelines in increasing the efficiency of small and medium Enterprises. The research was divided into 3 stages: studying, analyzing and synthesizing for making the appropriate implementation guidelines. The research was found that the role of management in the organization consists of 6 business planning issues, 6 issues of customer focus and marketing, 4 issues of measurement-analysis-and knowledge management, 7 issues of human resource management and 8 issues of processing management. Business results include customer focus, financial Marketing, human resource management and process management.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

เอกสารอ้างอิง

กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ. (2557). TQM การบริหารเพื่อคุณภาพโดยรวม. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
นพวรรณ ศรีสวัสดิ์. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร(TQM) กับการพัฒนา
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์. (วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต). สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ, บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นิติ รัตนปรีชาเวช. (2553). ผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจากมุมมองแนวคิดองค์การ
แห่งการเรียนรู้และนวัตกรรมองค์การ. (ดุษฏีนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต). คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.


ปัญญา เลิศไกร, ลัญจกร นิลกาญจน์. (2559, กรกฎาคม–ธันวาคม). การเก็บข้อมูลวิจัยชุมชนภาคสนาม.
วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 8(2). หน้า 1-12.
ลัญจกร นิลกาญจน์. (2557, กรกฎาคม-ธันวาคม). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 6(2).
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560–2564.
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.). (2557). คู่มือเกณฑ์การตัดสินรางวัลสุดยอด SMEs
แห่งชาติ ครั้งที่ 7 (2557). [Online].Available:http://smesnationalawards .com/ [3 กุมภาพันธ์ 2557].
สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ. (2556). เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ปี 2556 (ฉบับภาษาไทย) .
Thailand Quality Award [Online]. Available:http:// www.tqa.or.th/.[1 มีนาคม 2556]
Kotler, P. (2003). Marketing Management. 11th ed. Singapore: Prentice-Hall.
McAfee, A. (2005). Will web services really transform collaboration?. MIT Sloan Management Review.
Reid Smith, E. (2001). Seven steps to building e-loyalty. Medical Marketing and Media.
Ribbink, D.; A.C.R. van Riel; Veronica Liljande and S. Streukens. (2004). Comfort your online
customer: quality, trust and loyalty on the internet. Managing Service Quality.
Sallis Edward. Total Quality Management in Education. 3rd ed. [Online].
Available:http://www.isixsigma.com/library/content/c020626a.asp#about. [2009,
May 10]
The Malcolm Baldrige National Quality Award. (2012). 2011-2012 Criteria for Performance
Excellence retrieved July 2016. From http://www.nist.gov/bldirge/publications/upload/
2011 Bussiness_Nonprofit_Criteria.pdf.