บรรณาธิการ

Main Article Content

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา เลิศไกร

Abstract

บทบรรณาธิการ


                      วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 มีความมุ่งมั่นในการผลิตวารสารทางวิชาการ ด้วยการพัฒนาระบบอำนวยการ ให้เกิดความสะดวก เกิดความคล่องตัวของเจ้าของบทความ  และทำหน้าที่เผยแพร่บทความวิจัย วิทยานิพนธ์  ดุษฎีนิพนธ์และบทความวิชาการที่จะนำเอาองค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการสืบค้นวิเคราะห์ สังเคราะห์  และจากการวิจัย ที่จะเป็นประโยชน์ทางวิชาการ และนำไปต่อยอดพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ชุมชน และสังคมต่อไป


                      กองบรรณาธิการได้ปรับรูปแบบการจัดทำวารสาร  เพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐานการดำเนินงานสู่สากลมากขึ้น  โดยกำหนดให้ทุกบทความ อ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษทั้งส่วนที่อ้างในเนื้อหา  และอ้างอิงส่วนท้ายบทความ  ตั้งแต่วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม–มิถุนายน พ.ศ.2561 เป็นต้นไป  กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าของบทความ และคณะทำงานทุกท่าน ที่มีส่วนให้การขับเคลื่อนวารสารเป็นไปตามเกณฑ์ดรรชนีการอ้างอิงวารสารไทย (มาตรฐาน TCI)  และมาตรฐานนานาชาติต่อไป


                                                                      


                                                                                                    บรรณาธิการ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทบรรณาธิการ

References

-