สิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 Rights under Consideration for Injured Persons and Compensation and Other Necessary Expenses for the Accused Act , 2001 and Amended (Edition 2) 2016

Main Article Content

ธนู ไม้แก้ว สมพงค์ บุญมาก ไสว คำสุวรรณ

Abstract

สภาพสังคมไทยในยุคปัจจุบัน มีความสลับซับซ้อนและยุ่งเหยิงอย่างมาก มีการก่ออาชญากรรมรุนแรงอยู่เสมอ โดยพิจารณาจากสถิติการกระทำความผิดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติปีงบประมาณ พ.ศ.2556 พบว่ามีการรับแจ้งความ (ร้องทุกข์) 662,864 เรื่อง จับกุมผู้กระทำผิด 708,541 คน (Royal Thai Police, 2013) สถิติคดีอาญาปรากฏ ผู้ต้องหาส่งตัวไปสำนักงานอัยการทั่วประเทศ มีคดีค้างมาและรับคดีใหม่ 627,181 เรื่อง ผู้ต้องหา 458,669 คน ฟ้องศาล 581,234 เรื่อง ผู้ต้องหา 703,150 คน สั่งไม่ฟ้องและอื่น ๆ 34,053 เรื่อง ผู้ต้องหา 36,419 คน คดีเสร็จไป 615,287 เรื่อง ผู้ต้องหา 739,519 คน (Office of the Attorney General. 2015)


สถิติการดำเนินคดีอาญาของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ มีปริมาณคดีขึ้น ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ และศาลชั้นต้น 751,284 เรื่อง คดีเสร็จไป 677,113 เรื่อง


สรุปสถิติจำเลยที่มีคำพิพากษาของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดังนี้ประหารชีวิต


(คน)
จำคุก


(คน)
กักขัง


(คน)
ปรับ


(คน)
ริบทรัพย์


(คน)
รอการลงโทษ


(คน)
อื่น ๆ


(คน)
รวม


(คน)
2,001
54,805
30,360
1,576,400
2,653
1,731,654
101,335
3,986,408
(สำนักงานศาลยุติธรรม. 2558)         สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 นักโทษเด็ดขาด 210,744 คน ผู้ต้องขังระหว่าง (สอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องและพิจารณา และอุทธรณ์ฎีกา) 74,143 คน เยาวชนฝากขัง 187 คน ผู้ต้องกักกัน 36 คน และผู้ต้องกักขัง 2,225 คน รวมทั้งหมด 287,335 คน (Department of Corrections, 2013)


จากสถิติผู้กระทำผิดที่กล่าวมา พออนุมานได้ว่า น่าจะมีผู้เสียหายคดีอาญาจำนวนมากที่ตนเองมิได้มีส่วนให้เกิดอาชญากรรม แต่เป็นเหยื่อของอาชญากรเพียงฝ่ายเดียว และรัฐมีการช่วยเหลือเยียวยาอะไรให้กับเหยื่อหรือผู้เสียหายเหล่านั้น กรณีฆาตกรรมเชอรี่แอน ดันแคน ผู้ตายมิได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐแต่อย่างใด และผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดทั้ง 5 คน ถูกคุมขังในเรือนจำ ต่อมาปรากฏว่าบุคคลอื่นเป็นผู้กระทำความผิด


(Department of Rights and Liberties Protection, 2008 : 13-15) จากความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรมดังกล่าว รัฐจึงได้ออกกฎหมายคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย และผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม รักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยมีเงื่อนไขว่าผู้เสียหายในคดีอาญาไม่ว่าจะตายหรือบาดเจ็บทางร่างกาย เป็นเพราะถูกลูกหลง หรือจากการกระทำของผู้อื่นโดยที่ตนเองมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ หรือ รู้เห็นเหตุการณ์แต่อย่างใด จะได้รับค่าตอบแทนจากรัฐ ส่วนจำเลยในคดีอาญาที่ถูกดำเนินคดีโดยพนักงานอัยการ ถูกคุมขังในระหว่างพิจารณาคดีและปรากฏหลักฐานชัดแจ้งว่าจำเลยมิได้เป็นผู้กระทำผิดและมีการถอนฟ้องในระหว่างพิจารณา หรือปรากฏหลักฐานตามคำพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้นว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า จำเลยมิได้เป็นผู้กระทำความผิด แต่เป็น “แพะรับบาป” หรือการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิด จะได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายจากรัฐตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559


                Social conditions in modern times, there are very complications and messies and always violent crimes by considering crime statistics of office of national police in academy year 2013. It is found  that the notification of 662,864 cases and the arrest of the perpetrators 708,541 persons. (Office of National Police, 2013) Criminal statisties that the accused were sent to the prosecutor’s offices throughout the country. The criminals are outstanding and new received 627,181 cases and 458,669 accused persons, sued the courts 582,234 cases and 703,150 accused persons. Prosecutor’s orders do not sue 34,053 cases and 36,419 persons, and 615,287 completed cases and 739,519 accused persons. Office of Attoney General (2013)


            The civilians of the courts throuth out Thailand are 751,284 cases and 677,113 completed cases.


         Statistics of judgment by the courts of justice in 2013Penalty for death
imprison
Detegate
Adjustment
Ripid Property
Waiting punishment
Others
Total
2,001
54,805
30,360
1,576,400
2,653
1,731,654
101,335
3,986,408
(Office of Court of Justice, 2013)         Statistics of Department of Corrections in 2013, there are 210,744 prisoners, 74,143 accused persons (inquiry, preliminary examination appeal and dika) 36 Relegated persons, 2,225 detionees and total 287,335 immates. (Department of Corrections, 2013)


         From statistics of accused persons, we can belive that they should be a lot of criminal penalties which they did not take part in the cases, but they are the only victims of the crimes and what is the government helping them or injured persons, example, Murder of Miss Ann Duncan who did not get help beyond the Thai government and the alleged of 5 persons detained in the prisons. So let’s know that the 5 men were the part of counsel. (Department of Protection for Rights and Freedom, 2008 : 13-15) Result of detriment concerning to Murder of Miss Ann Duncan, government, therefore, enacted Laws to protect the rights of the victims to be fair, peace, and good morals of people. By the fact that the persons who were lost in the criminal cases whether they were physicalty wounded or died due to a crossfire from another person actions which they themselves did not related in an event of any incident. Those people will receive considerration from the government. The defendant in the criminal was taken by the prosecutors and the detainees are considered the cases. The appeaisers are evaluated by the judgment of the accused persons and they were not the persons who made the mistakes, but “a seapegoat.” The defendant’s actions are not wrong and the defendant will receive compensation and expenses from the government under consideration for injured persons and compensation and expenses for the accused Act 2011 and amended (No.2) 2016.

Article Details

Section
บทความวิชาการ

References

Ministerial regulations prescribing rules, procedures and rates for paying compensation for
victims and compensation and Expenses for criminal defendants, BC 2003. Government
Gazette. (15 August 2003). Volume 120, Episode 78, Page 1-3. (In Thai)
Government Gazette. (23 September 2016). Ministerial regulations prescribing rules,
procedures and rates for payment of compensation for victims and compensation and expenses to criminal defendants, (No. 2) 2016.) (In Thai)
Watanasawat, K. (1997). Explanation of Criminal Law Region 1, Type 5. Bangkok: Thammasat
University. (In Thai)
Pholwan,K. (1995). Human rights development. The 3rd edition of Bangkok: The Honorable.
Appeal Court Judgment Red Case No. 1754/2552. (4 March 2011) Re: Act
Compensation for victims and compensation and expenses to the defendant in
criminal cases. (In Thai)
Pianlelee, C. (2009). Claims Non-monetary damage Education law set Civil contract nature
and violation And comparative law. Bangkok: Sukhothai Thammathirat Open University. (In Thai)
Kasemsan, C. (2013). Explanation of the Civil and Commercial Code on Heritage. No. 8,
Bangkok: Siam City, Plublish. (In Thai)
Potjanworaphong, N. and Faculty (2017). Constitution of the Kingdom of Thailand BE 2560.
Bangkok: Phiraphas. (In Thai)
Amendment to the Criminal Code Act (No. 15) BE 2545. Government Gazette. (8 January
2002). Volume 1, Episode 4, Page 1-3.(In Thai)
Amendment to the Criminal Code Act (No. 25). 2016. Government Gazette. (April 7, 2016).
Book 133, Episode 3, Page 1-5. (In Thai)
The Victim Compensation Act and Compensation and Expenses for Criminal Defendants in
2001. Government Gazette. (12 November 2001). Book 118, Episode 104, pages 46-57.
(In Thai)
The Victim Compensation Act and Compensation and Expenses for Criminal Defendants (Issue
2) 2016. Government Gazette. (22 Siri 2016). Book 133, Episode 74, pages 1-4. (In Thai)
National Police Agency. (2013). (Online). Retrieved on September 30, 2013 from http: // www.
National Police go.th
Office of the Judiciary. (August 31, 2015). The letter of the Ministry of Justice 015/49300
Subject: Statistics of criminal proceedings Fiscal year 2010-2013.
Office of the Attorney General. (June 9, 2015). Letter No. 007 (Sat) / 248 Subject Requesting to
submit statistical data The criminal case appeared to the accused sent between 2010 and 2013.